Skärmavbild 2019-10-10 kl. 19.29.45

NU KAN NI TA DEL AV EATERYS KUNDKORT MED FÖRMÅNLIGA PRISER!

Till våra stamgäster erbjuder vi Eaterykortet, som är laddningsbart. Kortet ger dig rabatt på luncherna samt attraktiva priser på delar av vårt cafésortiment. Kom förbi oss i restaurangen eller i caféet så hjälper vi dig att fixa ett eget kort.

LÄS MER OM VÅRA LÖFTEN

REGISTRERA DITT EATERYKORT

FYLL PÅ DITT KORT / KOLLA SALDO

ALLMÄNNA VILLKOR

1. ALLMÄNT OM KORTETS FUNKTION

Kortet är ett i förväg laddat kontantkort som används vid Eatery restaurang café och försäljningsställen för betalning av måltider, dryck och/eller varor. Kortet ställs till Användaren som använder Kortet. Saldo på Kort är inte återbetalningsbart.

2. VAR KORTET GÄLLER

Kortet kan användas i Sverige vid Eatery restauranger/ caféer/ försäljningsställen för betalning av måltider, dryck, varor och/eller tjänster.

3. VÄRDE (TILLGODOHAVANDE)

Kortet laddas med ett visst värde (tillgodohavande). Värdet (tillgodohavandet) är bestämt i svenska kronor. Det maximala belopp som kan sättas in på kortet vid varje enskilt tillfälle uppgår till SEK 1 000.

4. HUR KORTET FYLLS PÅ

Kortet är återladdningsbart och kan fyllas på obegränsat antal gånger. Påfyllning kan ske med bankkort eller kreditkort vid de försäljningsställen där Kortet brukas samt enligt anvisningar på http://www.dittkort.se.

5. INKÖP MED KORTET

Kortet dras i kassaterminal på respektive försäljningsställe. Kod (pin-kod) behövs inte för registrering av köp. Köpen behöver inte kvitteras skriftligen. Tillgodohavandet på Kortet minskas med värdet på inköpta varor/tjänster. Kortet kan inte debiteras utöver kvarvarande tillgodohavande på Kortet vid varje givet köptillfälle. Betalning kan då kompletteras med annat betalmedel. Om betalkassa vid köptillfälle saknar nätkontakt, och kortsaldo således ej kan verifieras, tillåtes ändock genomförande av köp. Debitering av kortsaldo sker då vid tidpunkt när kontakt med nätet återupprättas. Om köpet vid ovan nämnda tidpunkt överskrider aktuellt saldo för Kortet, genereras ett negativt saldo vilket automatiskt regleras vid nästa laddningstillfälle.

6. GILTIGHETSTID OCH STÄNGNING AV KORTET

Kortet kan användas och återladdas obegränsat antal gånger. Om Användaren inte använt sitt Kort för köp under en sammanhängande period om 12 månader upphör Kortet att gälla utan föregående uppsägning. Då Kortet upphört att gälla kan det inte användas till betalning. Tillgodohavandet på Kortet går därmed förlorat för Användaren. Eatery utger alltså inte ersättning för tillgodohavande som inte utnyttjats.

7. RÄNTA

Ränta utgår inte på tillgodohavandet på Kortet.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

Eatery är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan omständighet som står utanför Eatery kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Eatery själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd. Om Eatery till följd av omständighet som anges ovan förhindras fullgöra åtagande gentemot Användaren, skall Eatery vara berättigad att uppskjuta fullgörandet härav, till dess hindret upphört. Eatery är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Eatery varit normalt aktsam. Eatery ansvarar ej för skada som uppkommer på grund av borttappat Kort. Eatery ansvarar ej för skada som uppkommer genom att ett visst försäljningsställe inte accepterar Kortet eller har upphört med sin verksamhet eller inte längre är en del av Eatery försäljningsställen.

9. REKLAMATIONER

Det försäljningsställe som tillhandahållit den vara eller tjänst som betalats med Kortet svarar gentemot Användaren i enlighet med vad som avtalats och gällande lagstiftning. Reklamation avseende vara eller tjänst skall riktas till försäljningsstället. Reklamation avseende bristande funktionalitet på Kortet skall riktas till Eatery. Sådan reklamation skall ske så snart Användaren av Kortet upptäckt felet.

10. BRISTANDE FUNKTIONALITET

Om betalning inte kan ske med Kortet p g a bristande funktionalitet kan Användaren – om kortet är registrerat – få tillgodohavandet på Kortet överfört till ett nytt Kort. Användaren skall då överlämna det gamla, icke fungerande Kortet.

11. KOMMUNIKATION

Vid upplysningar och besked om ändring av villkor eller dylikt, nyttjar Eatery webbplatsen, http://www.eatery.se

12. TILLÄMPLIG LAG, TVISTER

Svensk rätt skall tillämpas på beträffande villkoren för Kortet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om Kortet.

Så behandlar Eatery Användarens personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Eatery eller som annars registreras i samband med registrering av Kortet, kommer att behandlas av Eatery kan komma att komplettera personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifterna kommer att behandlas för Eatery skall kunna fullgöra sina åtaganden och sina skyldigheter enligt lag. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Eatery marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och användas för att ge Användaren erbjudanden om nya produkter och tjänster från Eatery. Uppgifter kommer också att samlas in i samband med köp hos försäljningsställen, s k inköpsinformation (d v s information om vilka varor som köpts, pris och tidpunkt för köpet). Inköpsinformation kan också komma att samlas in för att användas för riktad marknadsföring baserad på tidigare inköp, för att lämna information om Eatery eller någon av dessa samarbetspartners varor eller tjänster samt för att kundanpassa varor och tjänster. Uppgifterna kan också komma att utlämnas till Eatery koncernbolag eller samarbetspartners knutna till detta avtal, såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/ESS) för användning för ovan angivna ändamål. Uppgifter kan också samköras med motsvarande uppgifter hos Eatery eller någon av angivna mottagare. Uppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kundförhållandets avslutande. Genom att acceptera dessa villkor lämnar Användaren samtycke till den behandling av uppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Eatery sänder Användaren marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation. Om Användaren önskar få information om vilka Personuppgifter om Användaren som Eatery behandlar, anmäla att Användaren inte vill ha direktreklam eller begära att Eatery rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall Användaren skicka en förfrågan/begäran till Eatery PUL ombud

Kontakt Eatery AB Box 11115 SE-10061Stockholm Tel+under beställning Kundkort@Eatery.se

Meny
Translate »